Apricot Tower

Hướng: Bắc/ Nam
Số lượng căn/ sàn: 12 căn
Tầng cao: 28 tầng

Daisy Tower

Hướng: Bắc/ Nam
Số lượng căn/ sàn: 12 căn
Tầng cao: 28 tầng

Blossom Tower

Hướng: Đông/ Tây
Số lượng căn/ sàn: 12 căn
Tầng cao: 27 tầng

Camellia Tower

Hướng: Đông/ Tây
Số lượng căn/ sàn: 12 căn
Tầng cao: 27 tầng

Thông tin căn hộ

[ click vào các block xem chi tiết ]
masterplan

Thông tin căn hộ

[ click vào các block xem chi tiết ]
masterplan

Apricot Tower

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

bg

Daisy Tower

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

bg

Blossom Tower

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

bg

Camellia Tower

[ click vào mặt bằng xem chi tiết ]

bg